σώμα
Το σύνολο των τευχών (διφύλλων) που αποτελούν κάθε βιβλίο

Ξενόγλωσση ερμηνεία

The ensemble of sections or gatherings (bifolia) that constitute a book.

Ξενόγλωσσοι όροι

textblock, bookblock, corps d’ouvrage

Συνώνυμα / Συμπληρωματικοί όροι

τόμος (αναφέρεται συνήθως στα νεώτερα βιβλία)